Planstrategi 2020

Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre et strategiforslag for kommuneplanlægningen i den pågældende kommune. Kommunalbestyrelsen kan i øvrigt til enhver tid udarbejde og offentliggøre et sådan forslag, når den finder det nødvendigt eller hensigtsmæssigt.

Planstrategi 2020 er således et oplæg til, hvordan Avannaata Kommunia vil revidere sin kommuneplan.

Status på Planstrategi 2017

Planstrategi 2017 dannede grundlag for Avannaata Kommuneplan 2020 – 2030. I daværende planstrategi var der særlig fokus på:

  • Øget fokus pa udvikling af turismen i hele kommunen
  • Øget fokus på udvikling af infrastrukturområdet med henblik på udvidelse af lufthavnen i Ilulissat og for at styrke infrastrukturen i hele kommunen
  • Øget fokus på udbygning og udvikling af Ilulissat gennem udlæg af nye byområder
  • Øget fokus pa erhvervslivet gennem udlæg af nye erhvervsarealer og styrkelse af fiskerierhvervet

Avannaata Kommuneplan 2021 - 2033

Med denne planstrategi ønsker kommunalbestyrelsen:

  • At der skal foretages en delrevision af kommuneplanen for den næste 12 års periode
  • At der skal vedtages en ny vision, nye værdier og nye strategiske indsatsområder som grundlag for den reviderede kommuneplan
  • At nuværende Kommunalbestyrelse herefter kan overdrage en revideret kommuneplan til kommende Kommunalbestyrelse

I 2020 vil der desuden blive gennemført en debat om en strukturplan for byudvikling af Ilulissat, som i Avannaata Kommuneplan bliver udmøntet til et egentligt plangrundlag som grundlag for byens udvikling.

Siden Planstrategi 2017 er der sket lovændringer, og praksis om arealtildelinger har derfor fået nye forudsætninger. Kommuneplanens bestemmelser for arealtildeling vil blive grundigt gennemgået og eventuelt opdateret.

Den reviderede kommuneplan, Kommuneplan 2021 – 2033, vil efter kommunalbestyrelsens godkendelse blive sendt i 8-ugers offentlig høring, hvor kommunens borgere kan tilkendegive deres meninger.

Sektorarbejde og –planer

Planstrategien er også et oplæg til arbejdet i de enkelte sektorer. Hvert indsatsområde er suppleret med konkrete målsætninger for arbejdet i sektorerne og danner således udgangspunkt for udarbejdelse af fremtidige kommunale sektorplaner.

 

Årshjul for revison af kommuneplanen - jf. Inatsisartutlov nr. 17 fra
2010 om planlægning og arealanvendelse (kapitel 7 §34-36).