8. Adgang til vand og sanitet

Avannaata Kommunia ønsker, at borgerne har adgang til rent vand og gode sanitetsforhold. Derfor vil vi samarbejde med Nukissiortiit om at forbedre borgenes adgang til vandforsyning om at skabe gode sanitetsforhold. Det er et vanskeligt område, som kræver langsigtet planlægning for både boliger, erhverv og infrastrukturanlæg med berøring til folkesundheden. Vi vil derfor udarbejde en plan for forbedring af adgangen til vand og sanitære forhold i byer og bygder.

Adgang til vand

Forsyningen med helårsvand varierer i kommunens fire byer. Vi vil samarbejde med Naalakkersuisut om en tilstrækkelig vandforsyning med ensartet, høj kvalitet til drikkevand.

I bygderne er der ikke direkte forsyning med helårsvand i den enkelte bolig. Borgerne henter alt vand ved et taphus med enkelte undtagelser, hvor der om sommeren er forsyning via slanger fra taphuset til den enkelte bolig (sommervand). Vi vil samarbejde med Naalakkersuisut om en tilstrækkelig vandforsyning med høj kvalitet til drikkevand og et tilstrækkeligt antal taphuse, så borgerne får nem adgang til vand. Vi vil desuden samarbejde med Naalakkersuisut for at få undersøgt muligheden for at rense havvand, der hvor vand er en begrænset ressource.

Det er desuden vigtigt, at vi i byer og bygder arbejder med at beskytte vandsøerne mod forurening, så der ikke foregår belastning fra brugen af omgivelserne.

Sanitære forhold

For at forbedre sanitetsforholdene både i hjemmet og på arbejdspladserne, vil vi samarbejde med Naalakkersuisut om og bidrage til at få udviklet et arktisk toilet, hvor det ikke er muligt og hensigtsmæssigt at installere vandskyllende toiletter. Dette er særligt aktuelt i bygderne og det åbne land, men det er også relevant i flere ældre boligkvarterer, hvor der ikke er etableret et kloaknet.

På den måde vil vi arbejde for, at boligmassen får mulighed for installation med tidssvarende toiletter til at fremme det sanitære niveau. Vi vil arbejde for at finde nye toiletløsninger som f.eks. forbrændingstoiletter og andre typer af bæredygtige toiletter. Sådanne løsninger kan i første omgang installeres ved nybyggeri og ved renoveringsprojekter og være model for de private boliger.

Vi vil også arbejde på, at kommunens arbejdspladser får gode sanitære forhold omkring alle arbejdsfunktioner. Der skal være adgang til bad, toilet og vask af arbejdstøj for de kommunale medarbejdere, som arbejder med fysisk krævende arbejde.

Vi vil arbejde for gode kloaknet og andre spildevandsforhold, så de sanitære forhold i naturen, by- og bygdeområderne er sunde.

Vi vil også arbejde for, at der udvikles moderne hygiejneløsninger i både by og bygd, så folkesundheden højnes og sygdomme som f.eks. Corona, Aids, Tuberkulose og Hebatitis B bekæmpes. Dette vil vi gøre ved at arbejde for, at der sunde boliger til alle og ved at samarbejde med Sundhedsvæsenet om oplysning og information. Sådanne løsninger kan i første omgang installeres i de kommunale bygninger og være model for de private boliger.

Vand, Sanitet og Infrastruktur

Vi er ved at lave spildevandsplaner for alle kommunens byer og bygder. Vi har registreret de eksisterende kloakledninger, kloakudløb, natrenovation og øvrige spildevandsforhold, som vil blive anvendt i planlægningen af fremtidige sanitetsforhold.

Vi vil i samarbejde med Naalakkersuisut arbejde på at lave Planer for miljøet (recipientplaner), hvor det undersøges, hvordan spildevandet påvirker havene, elvene og søerne, så disse vandmiljøer påvirkes mindst muligt.

Vi vil se på vejnettet, så bygderne får færdselsnet, som er egnet til trafik både til afhentning af vand ved taphusene og transport af affald.

Vi vil samarbejde med Naalakkersuisut om, at der findes en løsning på at sikre en tilstrækkelig vandforsyning i Ilulissat, Upernavik, Uummannaq, og de øvrige bosteder, så de er mulighed for byudvikling.

I Kommuneplanen skal der arbejdes med:

  • Trafikplanlægning i byerne og bygderne, der sikrer god tilgængelighed til vandforsyning (taphuse)
  • Affalds-, miljø- og spildevandsplanlægning for byerne, bygderne og det åbne land, så gode sanitetsforhold fremmes
  • Indarbejdelse af bestemmelser til fremme af gode og sunde sanitetsforhold

I sektorarbejdet skal der sættes fokus på:

  • Affalds-, miljø- og spildevandsplaner
  • Trafikplaner
  • I det nationale sektorplanarbejde skal kommunen aktivt bidrage med input i alle planer, som påvirker