Kommunens udvikling

Kommunens planlægning skal afspejle de demografiske tendenser. Således reflekterer vi over udviklingen i befolkningen størrelse, fordelingen af kvinder og mænd, aldersgrupper samt tendenser og udviklingsmønstre. Derfor præsenteres her kommunens nøgletal og den aktuelle demografiske udvikling.

Let faldende befolkningstal

Indbyggertallet i Avannaata Kommunia er siden 2012 faldet med ca. 200 personer svarende til en nedgang på knap 2%. Alle distrikter i Avannaata Kommunia har siden 2012 oplevet et faldende indbyggertal. Det største fald er sket i Upernavik (-1999).

Der kan ses en tendens til at indbyggerne flytter fra bygd til by. I dag bor 73% af kommunens indbyggere i byer, og 27% bor i bygder. Siden 2012 er indbyggertallet i bygderne faldet i alle fire distrikter, mens der i byerne Ilulissat og Uummannaq har været en befolkningstilvækst med 49 personer i Ilulissat og 127 personer i Uummannaq. Det må formodes, at stigningen i Uummannaq primært skyldes den midlertidige nedlukning af de nærliggende bygder Illorsuit og Nuugatsiaq, som følge af tsunamien i 2017. Upernavik har mistet 42 indbyggere, mens indbyggertallet i Qaanaaq er uændret.

Flere ældre og mænd

Siden 2012 har der været et fald i antallet af børn og unge. Pr. 1. januar 2020 er andelen af 0-16 årige størst i Qaanaaq (28%) og mindst i Uummannaq (22%). Omvendt er antallet af 25- 64 årige og 65+ årige steget.

47% af kommunens indbyggere er kvinder og 53% mænd. Kønsfordelingen er nogenlunde ens i de fire distrikter. Qaanaaq by har den største andel af kvinder (50%) mens Qaanaaq bygder har den største andel af mænd (61%)

Flere husstande uden børn

Siden 2012 har der været et stort fald i antallet af husstandstypen par med børn, mens alle andre husstandstyper har været stigende. Særligt husstande uden børn, både enlige, par og husstande med flere end to voksne. Andelen af husstande uden børn er størst i Uummannaq hvor to af tre husstande er uden børn. Upernavik har den største andel af husstande med børn (45%).

Distrikterne Ilulissat og Qaanaaq har de største andele af enlige (38-39%) mens Upernavik har den laveste andel (25%).

Husstandsstørrelserne har været faldende fra 3,12 personer pr. husstand i 2000 til 2,75 i 2020. Alle distrikterne har haft fald i husstandsstørrelserne.

Nationaliteter

I 2020 er der bosat ca. 600 indbyggere i kommunen, som er født uden for Grønland. Det svarer til ca. 5.6% af befolkningen. Andelen af indbyggere, der er født uden for Grønland har været faldende fra 2003 til 2017, men siden da er andelen igen steget betydeligt, så den i 2020 er på niveau med, hvad den var tilbage i 2007. Andelen af indbyggere, der ikke er født i Grønland, er størst i Ilulissat (9,1%) og mindst i Upernavik (1,9%) samt Qaanaaq (2,1%).

Der findes ikke statsborgerskabstal på distriktseller kommuneniveau. For Grønland samlet set udgør filippinske og thailandske statsborgere den største andel af udenlandske borgere efter at disse grupper er steget betydeligt siden 2007.

Fremskrivning af indbyggertal

Den nyeste prognose fra Grønlands Statistik (udgivet juni 2020) viser, at indbyggertallet på landsplan forventes at falde med ca. 1.300 indbyggere. I Avannaata Kommunia forventes dog et stabilt eller svagt stigende indbyggertal. I 2030 forventes der at være betydeligt flere 65+ årige og færre i stort set alle andre aldersgrupper, særligt de 17-24 årige.

Fakta om kommunen

  • Avannaata Kommunia har 4 byer og 21 bygder
  • Der bor 10.726 indbyggere (2020)
  • Kommunen dækker et areal på 522.700 km²