3. Folkesundhed og trivsel for alle

Borgernes trivsel og sundhed er Avannaata Kommunias højeste prioritet. Derfor vil vi fortsat arbejde på at forbedre betjeningen af alle borgere og sikre, at der er gode tilbud om støtte og vejledning til borgere i udsatte positioner. Det kræver tværfagligt samarbejde, forebyggende tiltag og fokus på både borgernes fysiske og mentale sundhed.

Helhedsorienteret sagsbehandling med familien i fokus

Vi vil sikre, at borgerne bliver mødt i øjenhøjde af det offentlige system, når de har brug for hjælp, og at sagsbehandlingen tager udgangspunkt i det hele menneske og dennes familie.

Gennem forebyggende tiltag vil vi nedbringe antallet af anbragte børn. For at vi kan lykkes med dette, skal der anlægges en helhedsorienteret tilgang til sagsbehandlingen, hvor vi i endnu højere grad fokuserer på barnets ressourcer og hele familien. Der skal ikke kun fokuseres på det enkelte barn eller dennes forældre, men på hele barnets netværk. Vi vil også styrke vores familievejledningstilbud og sikre, at dette bliver brugt mere og bedre, samt styrke tilsynsføringen og diverse støtteforanstaltninger.

Vi har også brug for at skabe bedre overblik over de forskellige tilbud og handlemuligheder vi har for at hjælpe vores borgere. Vi vil fokusere på øget oplysning og information, samt arbejde for mere fleksibilitet i måden, vi hjælper borgerne på. Her er det altafgørende at vi styrker det tværgående samarbejde mellem kommune, sundhedsvæsen, politi og andre centrale aktører, så borgerne kan blive tilbudt den rette støtte, vejledning og behandling på tværs af institutioner.

Væresteder og støttetilbud til sårbare borgere

Borgere, der er i socialt udsatte positioner som følge af vold, overgreb, hjemløshed eller andre udfordringer, skal have mulighed for at søge beskyttelse og hjælp fra kommunen. Det indebærer både råd og vejledning, men også tilbud i form af trygge fysiske rammer.

Et trygt sted at sove, er et af menneskets mest basale behov, som har stor betydning for vores folkesundhed. Vi vil derfor arbejde for, at der er væresteder og midlertidige overnatningssteder til borgere i udsatte positioner og med særlige behov. Der er brug for flere steder, der kan anvendes i forbindelse med episoder i hjemmet. Der findes også eksempler på, at hjemløse borgere begår kriminalitet, med henblik på at få overnatningsmulighed på anstalten. Snart får kommunen sit første herberg, som forventes at afhjælpe en del af problemet.

Vi vil også arbejde for at alle byer i kommunen får væresteder til handicappede og gode handicapfaciliteter. Vi ønsker også, at de ældre kan blive boende i eget hjem så længe som de ønsker. Derfor vil vi styrke vores støttemuligheder gennem hjemmepleje og tilbud i dagcentre. Vi må også arbejde for, at der etableres gode ældreboliger, og undersøge, om private boliger kan optimeres til gangbesværede. Vi vil gå i dialog med boligselskabet INI og samarbejde om, at der etableres passende boliger til handicappede, ældre og gangbesværede.

Misbrug og hjemløshed blandt unge og voksne er et stigende problem i kommunen, med en række negative afledte effekter til følge, heriblandt psykisk sygdom og økonomiske vanskeligheder. Der mangler i dag behandlingstilbud til voksne med udfordringer, hvorfor vi vil udarbejde en voksenpolitik, så vi i højere grad kan tage hånd om de sårbare borgere gennem forebyggende arbejde og vejledningstilbud.

Fremme fysisk og mental sundhed

I dagens Grønland er der store folkesundhedsudfordringer, som blandt andet ses som en øget forekomst af livsstilssygdomme og svær overvægt. Der er også udfordringer med den mentale sundhed, hvilket kommer til udtryk i det høje antal af selvmord. Behandlingen varetages primært gennem sygehusvæsenet, men som kommune kan vi også støtte disse borgere gennem forebyggende tiltag og øget information.

Vi vil eksempelvis tilbyde hjælp til selvhjælp, ved at skabe gode forudsætninger for at borgerne kan organisere sig i selvhjælpsgrupper. Vi kan udlåne lokale og hjælpe med opstart og organisering, så eksempelvis selvmordstruede, kræftramte, overgrebsofre eller andre med behov kan skabe gode rammer for at mødes og støtte hinanden.

Vi vil mindske ulighed i sundhed. Dette arbejde afhænger i høj grad af et styrket samarbejde med sundhedsvæsenet. Det kræver dels mere oplysning og dels flere behandlingstilbud til personer med livsstilsudfordringer, såsom overvægt og rygning.

Vi vil støtte op om Grønlands Idrætsforbunds målsætning om, at Grønland skal blive verdens mest fysisk aktive land inden 2030. Det vil vi blandt andet gøre ved at støtte op om foreningslivet og aftenskoletilbud, samt arbejde for bedre idrætsfaciliteter i kommunen. 

I Kommuneplanen skal der arbejdes med:

  • At understøtte udlæg af egnede arealer til nødboliger, krisecentre og socialboliger
  • At undersøge de eksisterende idrætsfaciliteters tilstand og afdække behov for nye anlæg

I sektorarbejdet skal der sættes fokus på:

  • Udarbejdelse af rammer og handleplaner for kommende herberg
  • Samarbejde med boligselskabet INI om at sikre tilstrækkeligt med ældreboliger og socialboliger
  • Styrkelse af samarbejde og arbejdsgange mellem kommune, sundhedsvæsen, politi og øvrige behandlingstilbud
  • Udarbejdelse af en voksenpolitik, med henblik på at forebygge misbrugsproblemer og hjemløshed
  • Optimering af de fysiske rammer i borgerservicecentre, så det bliver mere borgerog handicapvenligt
  • Udarbejdelse af strategier inden for de forskellige sociale områder