4. Gode beskæftigelsesmuligheder

Uddannelse og arbejde er nogle af grundstenene for at kunne etablere et trygt liv med en stabil indkomst. Som kommune skal vi være med til at sikre, at vores borgere har gode forudsætninger for at komme i beskæftigelse. En stor del af arbejdspladserne i kommunen er offentlige. Vi skal sikre, at de offentlige funktioner varetages af kvalificeret arbejdskraft, så vi løser vores opgaver ansvarligt og godt. Vi vil opkvalificere vores arbejdsstyrke og arbejde for, at flere borgere kommer i beskæftigelse.

Rekrutterings- og fastholdelsesstrategi

Avannaata Kommunia er Nordgrønlands største offentlige virksomhed og vi driver de offentlige servicefunktioner, såsom dagtilbud, skoler og plejecentre. Det er vigtigt, at disse stillinger besættes af kompetente medarbejdere.

I Ilulissat har vi for første gang i flere år besat alle lærer- og pædagogstillinger med uddannet personale. Denne udvikling skal fortsætte længere op i kommunen, hvor det kan være svært at rekruttere personale. Vi er udfordret af, at vi, med undtagelse af Social Pædagogisk Seminarium i Ilulissat, ikke har ungdomsuddannelser eller videregående uddannelser i kommunen og der ses en tendens til, at de unge, der rejser væk for at uddanne sig, ikke vender tilbage efter endt uddannelse.

Vi vil derfor udarbejde en strategi for, hvordan vi kan rekruttere og fastholde kvalificeret arbejdskraft i hele kommunen. Vi vil arbejde for, at vores kommune bliver et attraktivt sted at bo og arbejde. Det indebærer blandt andet flere og bedre personaleboliger, gode oplærings– og introforløb til nye medarbejdere samt tilbud om kurser og opkvalificering.

Færre langtidsledige og førtidspensionister

Antallet af førtidspensionister stiger. Det skyldes blandt andet, at mange af kommunens borgere er beskæftiget i hårdt fysisk arbejde og derfor bliver tidligt nedslidte. Andre årsager til ledighed er sociale og psykiske problemer, misbrugsudfordringer, handicap samt en stigende tendens til længerevarende sygdom.

Vi vil vende udviklingen og nedbringe antallet af førtidspensionister med 30%. Det betyder blandt andet, at vores kommune skal være den førende institution inden for revalideringstilbud. Det kræver, at vi etablerer et godt samarbejde med de private såvel som offentlige virksomheder om at tilbyde arbejdsprøvning til langtidsledige og førtidspensionsansøgere, eksempelvis som små deltidsjobs med særlige hensyn, så også de sårbare borgere kan være med.

Derudover skal kommunens vejlednings- og motivationsforløb være mere effektive, så flere kommer i beskæftigelse. Derfor vil vi afprøve længerevarende forløb, så der er mere tid til at finde frem til de lediges ressourcer og udvikle deres arbejdsevne. I forlængelse heraf vil vi undersøge muligheden for at oprette mentorordninger, så flere langtidsledige og ansøgere til førtidspension kan få hensigtsmæssige støtte og vejledning frem mod nyt job eller afklaring på pensionsansøgningen.

Målrettet ungeindsats

For mange af kommunens unge er hverken i uddannelse eller arbejde, men uden at være registreret som arbejdsledige. Det kan være svært at målrette indsatserne, når de står uden for systemet. Vi vil derfor kortlægge og afklare, hvad der ligger til grund, når unge i kommunen ikke er i beskæftigelse. Med mere viden kan vi fokusere vores indsatser og lave forebyggende arbejde og hjælpe dem i gang med uddannelse eller beskæftigelse, så de kan få en god start på voksentilværelsen.

Vi vil arbejde for, at der etableres flere arbejdspladser for unge, og at flere deltager i de ikke-boglige forløb på Majoriaq. Det giver dem de grundlæggende forudsætninger for at kunne komme videre i uddannelse. Opsøgende arbejde, job- og uddannelsesmesser i kommunen samt oplysningskampagner kan være med til at vise de unge vejen til mulighederne.

I Kommuneplanen skal der arbejdes med:

  • Udlæg af arealer til ungdoms– og kollegieboliger i nærhed til uddannelsesinstitutionerne
  • At skabe attraktive personaleboliger som en integreret del af de nye boligområder

I sektorarbejdet skal der sættes fokus på:

  • Kortlægning af årsagerne til ledighed blandt unge og gennemførelse af målrettede indsatser.
  • Samarbejde med private virksomheder om revalideringspladser og deltidsjobs
  • Udarbejdelse af rekrutterings– og fastholdelsesstrategi for kommunens virksomhed
  • Fokuseret indsats for vejlednings– og motivationsforløb for langtidsledige
  • Analyse og kortlægning af årsager til førtidspensionsansøgninger