1. Stærke lokalsamfund, aktivt medborgerskab og kulturliv

Det er et fælles anliggende at skabe rammerne for det gode og bæredygtige liv. Et godt samspil mellem kommunen og indbyggerne er derfor helt afgørende for, at vi kan udvikle vores bosteder i en bæredygtig retning og i overensstemmelse med de lokale forskelle, der eksisterer på tværs af kommunen. Vi vil derfor styrke kommunens sammenhængskraft, de lokale kulturer og det nære demokrati.

Medborgerskab og nærdemokrati

Medborgerskab handler om borgernes ret til medbestemmelse og deres muligheder for at være med til at træffe beslutninger. Vi vil fortsat understøtte en udvikling, hvor borgerne deltager aktivt i nærdemokratiet og bidrager til de lokale fællesskaber.

Gennem oplysningskampagner om demokrati og valgdeltagelse vil vi arbejde for, at flere borgere gør brug af deres demokratiske rettigheder. Vi vil undersøge, hvordan vi kan skabe bedre mulighed for, at alle borgere kan deltage i den demokratiske dialog, ved at udforske formatet for borgerinddragelse, eksempelvis gennem digitale løsninger. Vi vil også undersøge, hvordan vi kan motivere flere borgere til at skabe aktiviteter og positiv forandring i deres lokalsamfund, ved for eksempel at oprette puljer til borgerdrevne projekter.

Avannaata Kommunia har, lige som alle andre kommuner, også en særlig forpligtelse for at sikre det nære demokrati. Det er vigtigt for os at bygdebestyrelser og lokaludvalg bliver brugt aktivt og involveret i kommunens beslutningsprocesser. Vi vil understøtte deres arbejde, så de får medbestemmelse inden for udviklingen af deres bosteder, og vi vil hjælpe dem med at målrette deres indsatser, så de bliver langsigtede og baseres på fælles beslutninger. Udover at disponere midler og rådgivning til de lokale udvalg og bygdebestyrelser, vil vi derfor også sikre, at borgerne har mulighed for at indsende deres ønsker og meninger igennem de lokale repræsentanter.

Derudover ønsker vi at arbejde for, at høringssvar fra borgere bliver brugt aktivt, og at disse skal være let tilgængelige for offentligheden.

Kultur- og fritidsliv

Vi ønsker, at alle borgere har mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter og kulturtilbud. Det er vigtige komponenter for vores sundhed og trivsel. Vi vil også arbejde for at bevare og styrke vores stærke kulturelle traditioner

Foreningerne spiller en afgørende rolle for kommunens kultur- og fritidsliv, til stor glæde og gavn for borgerne. Derfor vil vi styrke samarbejdet med foreningerne og de frivillige, så de fortsat har gode forudsætninger og rammer for at afholde et bredt udbud af aktiviteter.

Forsamlingshuse, multihaller og museer er rammedannende for et aktivt kultur- og fritidsliv. Vi vil derfor sikre, at der er gode fysiske faciliteter, hvilket blandt andet indebærer renovering og vedligehold af de eksisterende bygninger, hvor det behøves.

Vi vil derfor arbejde for at kortlægge hvilke bygninger, der kan optimeres og anvendes til flere funktioner og aktiviteter. Vi vil satse på multifunktionalitet, så faciliteterne kan blive brugt både dag og aften, samt vinter og sommer. Multifunktionalitet er især fordelagtigt, hvor der er begrænset mulighed for at bygge nyt.

Videndeling på tværs af bosteder

Alle bosteder byder på særegne udfordringer og potentialer. Derfor kan vi heller ikke altid overføre de samme løsninger på tværs af kommunen. Vi må derfor tage hensyn til lokale forskelle i vores planlægning.

Samtidig står flere mindre bosteder over for de samme udfordringer, i forhold til hvordan de skal udvikle sig i fremtiden. Her kan det være brugbart at dele erfaringer og viden mellem bostederne. Vi vil derfor undersøge, hvordan vi kan understøtte sparring og videndeling på tværs, eksempelvis gennem fælles kurser og netværksmøder. 

I Kommuneplanen skal der arbejdes med:

  • At fremtidig udvikling tager højde for lokal identitet
  • At inddrage borgerne i planlægningen.
  • Bedre udnyttelse af eksisterende faciliteter
  • At fokusere indsatser på langsigtede løsninger

I sektorarbejdet skal der sættes fokus på:

  • At udvikle formatet for borgerinddragelse og inklusion
  • Vidensdeling og erfaringsudveksling mellem bygder
  • Oplysning om demokrati og bæredygtighed.
  • Oprettelse af puljer, der kan søges til borgerdrevne bæredygtighedsinitiativer
  • Dialog med bygdebestyrelser og lokaludvalg om målrettede og langsigtede indsatser