9. Affaldshåndtering og miljø

I hele Grønland står man over for store udfordringer på miljø og affaldsområdet. Der produceres mere affald, både på grund af et stigende privatforbrug, men også på grund af en voksende anlægssektor. I øjeblikket håndteres affaldet ikke hensigtsmæssigt, hvilket har negative konsekvenser for vores miljø, natur, dyreliv og befolkningens sundhed. Som kommune er det vores opgave, at håndtere affaldet således, at det ikke er til skade for miljøet. Vi må derfor lægge en stor indsats i at finde langsigtede og bæredygtige løsninger for vores affaldshåndtering.

Øget genanvendelse i byerne

Selvom vi i de seneste år er blevet bedre til at sortere og afprøve forskellige løsninger for pakning og udskibning af genanvendeligt materiel, er det stadig kun cirka 2% af kommunens samlede affaldsmængde, der i dag udskibes til genanvendelse. Størstedelen af vores affald bortskaffes stadig gennem afbrænding og deponi.

Vi vil gå forrest og ændre vores tilgang til affald, som i højere grad skal ses som en ressource. Vi vil stadig være nødt til at afbrænde dele af vores affald, men i byerne vil vi arbejde for en mere bæredygtig håndtering, hvor vi fokuserer på genbrug og genanvendelse, og udnytter affaldets fulde potentiale.

I alle byerne vil vi udvikle sorteringssystemet, så en større andel af vores affald kan blive udnyttet og genanvendt. Vi vil sortere plast, glas, metal/jern og pap/papir, samt fokusere på øget frasortering af farligt affald. Vi vil desuden undersøge muligheden for at udvikle et centralt affalds- og ressourcecenter i Ilulissat, hvor vi finder nye løsninger for genbrug og genanvendelse og gør det lettere for borgerne at aflevere deres genanvendelige affald.

Vi vil også udarbejde en grøn indkøbspolitik for de kommunale institutioner, så de offentlige indkøb i højere grad foretages med omtanke for miljø og ressourcer.

Handleplaner for bygderne

I kommunen har vi særlige infrastrukturelle udfordringer grundet de store afstande, mange bosteder og begrænsede havnefaciliteter, hvilket giver store udfordringer for affaldshåndtering i bygderne.

Forbrændingsanlæggene i bygderne er nedslidte eller ikke funktionsdygtige, og har ikke kapacitet til at håndtere de mængder affald, der produceres i dag. Derudover medfører afbrændingerne høje emissioner af skadelige stoffer. Derfor skal vi prioritere at anskaffe nye anlæg, der lever op til de aktuelle standarder på miljøområdet. 

Vi vil udarbejde lokale handleplaner med fokus på at finde lokale løsninger for miljørigtig håndtering af affald i bygderne. Det er essentielt, at de lokale aktører og virksomheder inddrages i processen, så de kan være med til at finde bæredygtige og håndgribelige løsninger for afskaffelse. Der må rettes særlig opmærksomhed på bortskaffelse af natrenovation og finde løsninger, der kan tilpasses både sommer- og vinterhalvåret, da årstiderne giver forskellige udfordringer og dermed forudsætninger for bortskaffelse af affald.

Det er også nødvendigt at opgradere vejforholdene til dumpe og forbrændingsanlæg, og sikre at nye anlæg placeres væk fra boligområderne.

Oplysning og information

Affald er ikke kun et kommunalt anliggende, hvorfor vi må opfordre både borgere og erhvervsliv til at tage del i at holde vores bosteder rene og beskytte vores natur.

En stor del af kommunens affald stammer fra erhvervslivet, som er i vækst. Vi vil stille større krav til virksomhedernes håndtering af affald, og styrke samarbejdet med erhvervslivet, for i fællesskab at finde bæredygtige løsninger.

I dag er der store udfordringer med henkastet affald i naturen, hvilket går ud over vores dyreliv, både på land og i havene. Samtidig bliver modtagestationerne ikke brugt tilstrækkeligt af borgerne, hvilket betyder at det farlige affald ikke bliver sorteret fra i tilstrækkelig grad. Vi vil derfor lægge en stor indsats i at informere og oplyse borgere om affaldshåndtering og miljø, samt øge brugervenligheden, så det bliver lettere at sortere korrekt og opnå en miljøvenlig adfærd. 

I Kommuneplanen skal der arbejdes med:

  • Udvikling af miljøvenlig affaldshåndtering i byer og bygder
  • Undersøgelser af muligheder for placering af nyt dumpareal i Ilulissat
  • Udvikling af et centralt affaldscenter i Ilulissat.
  • Indtænkning af affaldsløsninger og oplagsarealer i nye områder
  • Udvikling af bosteder ud fra miljømæssige hensyn

I sektorarbejdet skal der sættes fokus på:

  • Information om påvirkninger af miljøet
  • Kommunal, grøn indkøbspolitik
  • Dialog med erhvervslivet