5. Ansvarlig turismeudvikling


Takket være vores unikke natur og nordgrønlandske kultur er Avannaata Kommunia blevet landets førende turismeregion, og med den kommende atlantlufthavn i Ilulissat er der store udviklingspotentialer i sigte for turisterhvervet. Vi vil fastholde og styrke vores position som turistdestination, men samtidig undgå, at den stigende vækst sker på bekostning af vores naturressourcer og lokalsamfund. Vores destination skal være kendetegnet af bæredygtig turisme med fokus på etisk ansvarlige rejser, naturbeskyttelse og oplevelser med respekt for den sociale og kulturelle identitet i Nordgrønland.

Sæsonudvidelse og nye destinationer

Sommeren er højsæson for turisme i vores kommune, hvilket medfører periodevise kapacitetsudfordringer på hoteller og restauranter samt et øget pres på vores infrastruktur. Den korte turistsæson betyder også, at turismeaktører har svært ved at drive helårserhverv.

Vi vil undersøge, hvordan vi i højere grad kan fordele de besøgende over hele året, så turismeaktørerne bedre kan imødekomme gæsternes behov for overnatning og oplevelser, mindske presset på enkelte lokalsamfund samt opretholde turisterhvervets aktiviteter året rundt.

Det vil vi bl.a. understøtte ved at skabe større incitament for, at turisterne bevæger sig længere nord på og får besøgt flere af vores byer og bygder, så turismen også kan være med til at styrke de små bosteder og samtidig tage presset af hoveddestinationen, Ilulissat. Her må vi lave en analyse og kortlægning af, hvilke bosteder, der har størst oplevelsespotentiale i form af kulturarv og naturseværdigheder, samt undersøge mulighederne for at omdanne bygninger til funktionelle overnatningsfaciliteter.

Vi vil sammen med Grønlands Selvstyre og andre interessenter også undersøge mulighederne for at regulere antallet og fordelingen af turister. Af værktøjer, som kan tages i anvendelse kan nævnes opkrævning af afgifter i forbindelse med krydstogtskibenes ankomst i sommerperioden, samt indførsel af en turistskat, der opkræves ved adgang til særlige naturområder eller hotelovernatninger, som man bl.a. har gjort det i Venedig og på Færøerne, hvor skatterne anvendes til naturpleje. Disse værktøjer ligger hos Selvstyret og er ikke et kommunal anliggende.

Natur-, kultur- og adventureturisme

Som kommune vil vi tilskynde til et større samarbejde mellem de lokale turistaktører, Visit Greenland og de regionale turistorganisationer. Vi ønsker, at aktørerne får bedre forudsætninger for at arbejde med bæredygtighed på en måde, hvor natur, kultur og økonomi er hinandens forudsætninger

Globalt opleves der en stigende interesse for natur, bæredygtighed og adgang til unikke kulturoplevelser, hvilket gør Nordgrønland til en attraktiv feriedestination.

Vores storslåede natur er den primære attraktion og har stor værdi for både turister og lokalbefolkningen. Derfor skal vi arbejde for, at naturen gøres tilgængelig uden at lide overlast. UNESCO-området er et godt eksempel på, hvordan turistudviklingen er blevet tænkt ind i planlægningen af det åbne land med respekt for naturen. Vi vil sikre, at den fortsatte turismeudvikling sker på baggrund af bæredygtige og ansvarlige beslutninger i planlægningen af det åbne land. Vi ser et uudnyttet potentiale for unikke vinteroplevelser som eksempelvis Dark Sky turisme. Her kan realiseringen af et kommende Nordlyscenter i Ilulissat være med til at skabe nye muligheder for vinterturisme. Fiskeri og jagt er andre særlige nordgrønlandske oplevelser, der kan åbne markedet for adventureturisme i sensommer og efterårsperioden.

Den fremtidige udvikling af vores turisme skal fokusere på de stedbundne potentialer og understøtte lokale initiativer. I de nordlige egne eksisterer der helt unikke traditioner for slædehundekørsel og qajaq, som ikke kan opleves andre steder. Vi vil arbejde for, at flere besøgende oplever vores særlige kultur, så turismen dermed kan være medvirkende til at støtte op om de små bosteder og lokale aktører.

Som kommune kan vi være med til at styrke Avannaata som turistregion, blandt andet gennem øget markedsføring af vores destinationer, hvilket kræver et tværgående samarbejde mellem borgere, museer og turisterhverv. Vi vil udvikle en kommunal turistinformation centralt beliggende i Ilulissat, som kan understøtte de forskellige turistoperatørers virksomheder og bidrage til øget synlighed og overblik over de mange oplevelser i kommunen.

Infrastruktur og miljøpåvirkning

Med den kommende atlantlufthavn kan Ilulissat potentielt blive den primære adgang til destinationer nord for polarcirklen, og det forventes, at lufthavnen vil medvirke til at forbedre tilgængeligheden i hele kommunen, som følge af større regularitet på både indenrigsog atlantflyvninger, samt billigere billetter.

Vi skal derfor sikre, at vi kan imødekomme en stigning i turismen, primært i Ilulissat, men også i andre dele af kommunen. Det betyder, at infrastrukturen og de fysiske rammer, såsom vejnet og havneanlæg, må opgraderes og udvides efter behov. Vi må også arbejde for at udlægge fornødne arealer til hoteller og tilknyttede erhverv med omtanke for naturen.

Det er også essentielt, at vi begrænser miljøpåvirkninger og forurening, som følge af den voksende turismesektor. Vi skal blandt andet undgå henkastet affald, hvorfor vi må sørge for at der er tilstrækkeligt med offentlige skraldespande, samt undersøge muligheden for offentlige toiletter. 

I Kommuneplanen skal der arbejdes med:

  • At afdække behov for udlæg af turismerelaterede arealer, herunder udlægge tilstrækkelige, velbeliggende arealer til hotelformål med omtanke for natur og lokalsamfund • Sikre tilgængelighed og mobilitet i hele kommunen
  • At indtænke turisme i planlægningen af det åbne land
  • At muliggøre forsyningsinfrastruktur i forbindelse med udvikling af nye destinationer, herunder bedre anløbsfaciliteter i bygderne

I sektorarbejdet skal der sættes fokus på:

  • Styrkelse af samarbejdet mellem kommune, turistaktører, Visit Greenland, regionale DMO’er og lokalsamfundene
  • Udvikling og markedsføring af turistdestinationer flere steder i kommunen.
  • At skabe muligheder for bæredygtige turismeinitiativer