7. Bosætning, bymiljøer og gode boliger

En bæredygtig udvikling af kommunens bosteder kræver et langsigtet perspektiv og en bred tilgang, hvor vi skaber gode leve- og bovilkår for mennesker uden at gå på kompromis med hverken miljøet eller naturen. Samtidig er bæredygtig planlægning også kendetegnet ved økonomisk ansvarlighed, hvilket betyder, at vi må prioritere vores indsatser og forholde os pragmatisk til bosætningstendenser og den demografiske udvikling. Da vores byer og bygder står over for meget forskellige udfordringer, vil udviklingen i høj grad afhænge af de lokale forudsætninger og potentialer. Den fremtidige planlægning vil fokusere på fortætning, øget trafiksikkerhed, velfungerende boligområder og plads til livet mellem husene.

Generelle principper for planlægning

I hele kommunen skal den fysiske planlægning ske med et langsigtet perspektiv, så vi kan imødekomme de demografiske udviklingstendenser og fremtidige behov. Vi kan se, at den gennemsnitlige husstandsstørrelse i kommunen er faldende, mens den ældre befolkningsgruppe vil vokse gevaldigt i de kommende år. Derfor må vi i planlægningen tage højde for et stigende behov for boliger til enlige og par uden børn.

Der er alle steder udfordringer med vedligehold af boligmassen, hvilket betyder at mange bygninger har en kortere levetid end forventet. I samarbejde med INI ønsker vi derfor at udarbejde en vedligeholdelsesplan for de kommunale og selvstyreejede boliger, så vi kan bevare funktionsdygtigheden i længere tid.

I forbindelse med nyt byggeri vil vi også prioritere løsninger, der er nemme at vedligeholde og stille krav til at slidstærke materialer, såsom træ, anvendes som beklædning. Det vil også være nødvendigt at stille krav til, at nyt byggeri i højere grad udformes med bæredygtige materialer, og at der bygges med omtanke for miljøet, så vi sikrer effektiv energiudnyttelse. Vi må også sikre, at de tunge erhverv placeres i behørig afstand til boligområderne, så det ikke medfører miljøpåvirkninger til gene for borgere og byliv. I Ilulissat ønsker vi også på længere sigt at flytte de eksisterende tunge erhverv længere væk fra bymidten.

Udviklingsplaner for byerne

Vi skal sørge for, at levestandarden i byerne følger med tiden og at planlægningen svarer på fremtidens demografiske behov.

I Ilulissat vil de afledte effekter af lufthavnsinvesteringerne blandt andet betyde mange nye arbejdspladser og dermed et øget behov for boliger. Derfor har vi udarbejdet en udviklingsplan for Ilulissat Nord, med konkrete planer for, hvordan Nordre næs og den nordlige del af Ilulissat skal byggemodnes og udvikles, med attraktive arealer til boliger, erhverv samt kultur- og fritidsfaciliteter. Vi vil arbejde for, at der opnås et varieret udbud af boliger. 38% af Ilulissats borgere bor alene, hvilket tyder på, at der vil være en stigende efterspørgsel efter mindre boliger. Første skridt er at udnytte de eksisterende arealer, og finde alternativer til den nuværende drikkevandssø, så vandspærrezonen kan rykkes. Vi vil også arbejde for at opgradere vejnettet med en ny lufthavnsvej, og dermed øge fremkommeligheden og sammenhængen mellem bydelene.

Vi ønsker at udvikle levende by- og boligområder, hvor boliger, centerfunktioner og serviceerhverv i samspil danner grobund for dynamiske kvarterer og bidrager til det gode liv. Byens forsømte eller tomme rum bør så vidt muligt aktiveres for at skabe dynamik og tryghed, gennem midlertidige aktiviteter, legepladser og mødesteder. Vi må også friholde arealer til stier og fortove, som kan forbinde bydelene, forbedre trafiksikkerheden for fodgængere og cyklister, samt øge sundheden. Vi skal også indtænke friholdte arealer til hundepladser i den fremtidige planlægning, så disse bliver lettilgængelige, med omtanke for risiko for vådområder og støjgener.

Vi bør også udvikle en arkitekturpolitik, der kan skabe sammenhæng og sætte rammer for udformning af det fysiske miljø og bidrage til udvikling af en mangfoldig by. Vores kulturarv, herunder fredede og bevaringsværdige bygninger, bør også indgå som en del af arkitekturpolitikken.

I Uummannaq, Upernavik og Qaanaaq bør udviklingen så vidt muligt baseres på fortætning af den eksisterende bygningsmasse. Vi må skabe gode forudsætninger for erhvervslivet samt skabe gode muligheder for fritids- og foreningslivet, ved at udvikle pladser og rum til fælles aktiviteter. Det kræver en kortlægning af, hvilke funktionstømte bygninger, der har potentiale til at blive genanvendt til nye formål.

I forbindelse med byggemodning af nye bydele, skal vi samarbejde med Nukissiorfiit og Selvstyret. I Uummannaq og Upernavik vil udviklingen af de nye bydele primært ske nordvest for byerne, og i Upernavik er vi i gang med at bygge en ny vej, der kan forbinde det nye område til den eksisterende by. I Qaanaaq skal vi undersøge, hvor og hvordan vi bedst kan bygge, da der ikke er noget fast fjeld.

Vi vil arbejde for at højne boligstandarden, især nordpå, hvor der ofte bor mange mennesker i små og usunde boliger, på grund af misvedligehold. Vi vil arbejde for at istandsætte dele af den eksisterende boligmasse, hvor det er muligt, og sikre, at størrelsen på kommende boliger matcher borgernes behov.

Udviklingsplaner for bygderne

Vi vil opretholde det gode liv i bygderne. Derfor ønsker vi at analysere og kortlægge lokalsamfundene udfordringer og potentialer, med henblik på at udarbejde en langsigtet plan, som kan hjælpe med at prioritere indsatser og midler, og forbedre det fysiske miljø i bygderne.

I bygderne er det i høj grad erhvervslivet, der danner grundlag for bosætningen. Derfor er det nødvendigt at vores fysiske planlægning er fleksibel, så vi skaber gode forudsætninger for fangst og fiskeri. Mange bygder døjer med dårlige veje og havneforhold. Vi vil arbejde for at forbedre infrastrukturen og forsyningsmulighederne, da det er essentielt for at have et velfungerende erhvervs- såvel som privatliv.

Flere steder er der mange funktionstømte og nedslidte bygninger på ellers attraktive grunde, hvilket påvirker livskvaliteten samt oplevelsen af det fysiske miljø negativt. Vi vil derfor udarbejde en strategi for, hvordan vi kan genanvende de gode byggegrunde og forskønne bygderne, herunder udarbejdelse af saneringsplaner for de enkelte bygder.

I Kommuneplanen skal der arbejdes med:

 • At udlæg af nye arealer til boliger og erhverv skal ske med omtanke for lokalsamfundet og miljøet samt med omtanke for lokalsamfundets unikke kvaliteter og kulturhistorie
 • At skabe levende bymiljøer med blandede funktioner og gode udearealer og aktiviteter
 • At udbygge de grønne kiler i bostederne til sammenhængende og trafiksikre grønne forbindelser
 • At arealressourcer udnyttes med omtanke og at fortætning skal ske, hvor det bidrager positivt
 • Indarbejdelse af udviklingsplan for Ilulissat Nord i kommuneplanen
 • Udviklingsplaner for de tre byer
 • Udviklingsplaner for bygderne

I sektorarbejdet skal der sættes fokus på:

 • Byggemodningsfinansiering
 • Udarbejdelse af arkitekturpolitik
 • Strategi for byforskønnelse og genanvendelse af byggegrunde
 • Samarbejde med Nukissioorfiit om implementering og dialog om udvikling af Nukissioorfiit’s strategiske indsatsområder