Klima, miljø og natur

Kommunen har et øget fokus på bæredygtighed og klimaforandringernes betydning for vores miljø og natur. Med de globale forandringer er der brug for at planlægge for klimaforandringer, både afledning af vand og havvandsstigninger. Der er også fokus på anvendelsen af arealerne mellem vores huse og landskabet uden for byerne.

Klimaet ændrer sig mærkbart i disse år. Klimaændringerne medfører ændrede vejrforhold i retning af kraftigere nedbør, mere blæst, højere gennemsnitstemperaturer og kortere vintersæson.

På nuværende tidspunkt er der betydelig usikkerhed med hensyn til at forudse konsekvenserne af klimaændringerne: Hvilke fordele og ulemper vil kommunen få på kort og langt sigt.

Vores forfædre har også oplevet og tilpasset sig ændringer i klimaet. Det afgørende er, at Qaasuitsup Kommunia skal være på forkant med forandringerne.

Qaasuitsup Kommunia skal være velinformeret og klar til at tilpasse sig de nye muligheder og udfordringer, som klimaændringerne skaber. En væsentlig årsag til at klimaet ændrer sig er menneskets udledning af drivhusgasser. Derfor skal vi begrænse udledningen af CO2. I den forbindelse vil Qaasuitsup Kommunia som lokal myndighed gå forrest.

Vi stiller krav om, at alt nybyggeri skal være miljømæssigt bæredygtigt. Vores energisektor skal såvidt mulig være baseret på miljøvenlige energikilder. Der skal laves en energioptimering af rådhuset og herefter af så mange af de kommunale bygninger som muligt.

Naturområderne udgør et væsentligt grundlag for befolkningens rekreative muligheder, fiskeri og fangst, bosætning og turisme. I Qaasuitsup Kommunia stiller vi krav om, at samfundsudviklingen skal ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for beva-relsen af dyre- og plantelivet.

Kommunens opgaver inden for naturforvaltning omfatter naturpleje, naturgenopretning, naturovervågning, tilsyn med fredede arealer, fortidsminder og beskyttede naturområder, forbedring af offentlighedens adgangs− og opholdsmuligheder i naturen og formidling.

I praksis oplever vi, at oliedunke bliver smidt i havet efter påfyldning af motoren, at affald bliver efterladt i naturen, hvor der har været holdt lejr, og gammel emballage bliver smidt i slædesporet.

Der skal en holdningsændring til. Vi må vænne hinanden til, at vi stopper med at smide affald i naturen og i stedet indføre bedre vaner.

I de kommende år skal der udarbejdes en Miljøhandleplan, som skal sikre, at der ikke tages initiativer, der forringer natur og levevilkår, hverken nu eller for de kommende generationer.

Der skal særligt være fokus på affald. Både i bortskaffelsesfasen, men også i hele det kredsløb, som stoffer og materialer gennemløber, med henblik på at begrænse spild af ressourcer gennem både ressourceminimering og genanvendelse.

Udnyttelse af råstoffer og andre naturlige ressourcer skal ske på et bæredygtigt og på alle måder forsvarligt og sikkert grundlag. Vi skal være sikre på, at alle forhold er undersøgt og belyst.

En forudsætning for at kunne gennemføre en mere bæredygtig udvikling i Qaasuitsup Kommunia er en aktiv inddragelse af borgere, virksomheder og organisationer i processen. I den forbindelse er det vigtigt, at kommunen som lokal myndighed går forrest og viser et godt eksempel.