Erhvervsudvikling

Udvikling af erhvervslivet er afgørende for kommunens generelle udvikling. Der skal være fokus på muligheder inden for fiskerisektoren med en bedre udnyttelse af de levende ressourcer, og turismesektoren skal bredes ud i hele kommunen. Ligeledes skal nye ideer og erhvervsmuligheder understøttes og fremmes. Efteruddannelse bliver et nøgleord for at kunne opkvalificere lokal arbejdskraft til at møde nye udfordringer.

Qaasuitsup Kommunia er generelt bagud med alle store samfundsmæssige investeringer i infrastruktur, institutioner og lignende i forhold til de andre kommuner i Grønland. Det er fortsat fiskeriet og turismen der er de største erhverv i kommunen.

Den store sæsonvariation i beskæftigelsen og en generelt stor ledighed er en meget alvorlig trussel og underminerer kommunens økonomi på sigt. Det er derfor bydende nødvendigt, at der indenfor få år sker en positiv udvikling af erhvervslivet, henimod et samfund med en mere sund økonomi.

Mulighederne og udfordringerne varierer fra sted til sted i kommunen. Det vil være Qaasuitsup Kommunias opgave at kortlægge kommunens lokale ressourcer. Og det vil være nødvendigt at definere, hvordan disse ressourcer bedst udnyttes og fastholdes lokalt for, at erhvervslivet kan komme alle til gavn.

Kommunens vigtigste erhverv - fiskeriet samt fiskeindustrien - skal være økonomisk og miljømæssigt bæredygtige erhverv. Kravene til udnyttelse af de levende ressourcer er i stadig udvikling, og erhvervet er i øjeblikket præget af en moderniserings- og effektiviseringsproces.

Udviklingen går imod stadig større, mere effektive og moderne fangstbåde. Det sætter det traditionelle jollefiskeri under pres. På trods af dette, skal der fortsat sikres gode og tilstrækkelige udviklingsmuligheder til fiskeindustrien i både byer og bygder.

Vi skal generelt blive langt bedre til at udnytte de levende ressourcer og gennem en højere grad af forædling udvikle nye kvalitetsprodukter. Vores råvarer – hellefisken, rejen, etc. - er i forvejen berømmet som nogle af verdens bedste. Vi skal turde tænke stort og i nye baner.

Der skal løbende skabes bedre fysiske forhold for erhverslivet i hele kommunen. Som et eksempel vil der med den fysiske udviklingsplan for Ilulissat by blive udlagt nye erhvervsarealer, der kan skabe forbedrede udviklingsmuligheder og samtidigt aflaste bykernen.

Global opvarmning og det øgede fokus på klimaet overalt i verden har været med til at sætte Nordvestgrønland på verdenskortet og betydet nye turister og indtægter til kommunen.

Turismen er et erhvervsområde med et meget stort udviklingspotentiale for Nordvestgrønland. Omkring Diskobugten er der gennem en række år opbygget en solid erfaring og professionalisme omkring turisme.

Den nye klimaturisme er et godt eksempel på, hvordan klimaforandringer kan vendes til en fordel og skabe nye erhvervsmuligheder.

Etablering af isfjordscenteret i Ilulissat og en udbygning af lufthavnen gør det sandsynligt, at der kan ske en stor positiv udvikling i antallet af turister, som besøger destinationer i kommunen. Der skal også satses på mindre projekter i forbindelse med turisme, som f.eks. byforskønnelse og bedre adgangsforhold, der skal være med til at løfte turismen i alle dele af kommunen.

Hvis turistbranchen skal udvikle sig i fremtiden bliver en af udfordringerne at fordele gæsterne mere henover året og sprede dem længere nordpå og til nye destinationer. Innovation og udvikling af nye koncepter kan indgå i de kommunale strategier og politikker for erhvervsudvikling og for turisme.

Produktion af is og vand er et godt eksempel på nye produkter med et lovende erhvervsmæssigt udviklingspotentiale. Skisportsområdet på Qeqertarsuaq er et andet eksempel på, hvordan vi kan udnytte de eksisterende forhold og nytænke vores turistaktiviteter.

Qaasuitsup Kommunia ønsker at være med til at stimulere borgernes engagement og motivation for at kaste sig ud i at drive egen virksomhed. Vi skal have langt flere iværksættere, end tilfældet er i dag. Derfor skal kommunen gå foran og være katalysator for en positiv udvikling, hvor innovation og nytænkning går hånd i hånd med vidensdeling og samarbejde mellem de forskellige aktører i erhvervslivet - virksomheder, politikkere og kommunen.

Qaasuitsup Kommunia har her en vigtig opgave i at formidle industriens behov til det lokale erhvervsliv og igangsætte konferencer, efteruddannelsesforløb og lignende aktiviteter.

Der skal satses massivt på uddannelse, opgradering og læring, så vi lokalt kan drage nytte af udviklingen – både på den korte og lange bane.